Ehdot

Torreauto Nordic S.L.

Calle Pablo Picasso 5
Urb. Flamenca Village
03189  Orihuela Costa (Alicante)
Espanja

Marko Pulkkinen

Puh/Whatsapp. +358 40 560 7755
www.torreauto.fi
rent@torreauto.fi

YLEISET VUOKRAUSEHDOT

1. Auton käyttö
a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

b) Vuokraaja saa itse kuljettaa autoa. Hän saa luovuttaa auton toisen kuljetettavaksi, kun vuokrasopimukseen on merkitty lisäkuljettajan tiedot. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva EU:n alueella hyväksyttävä ajokortti, vähintään 20 vuoden ikä ja vähintään 2 vuoden ajokokemus.
Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä ajamiseen virallisesti merkittyjen teiden ulkopuolella on kielletty.

d) Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on hyvä tarkistaa auton ulkoinen
kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.
e) Kuljettajan on varmistettava, että kaikki autossa matkustavat käyttävät turvavyötä asianmukaisesti.
Laiminlyönnistä saattaa vakuutusyhtiö mahdollisen vahingon sattuessa vähentää tai evätä korvauksen 2

2. Vuokraajan vastuu vahingon sattuessa ja Vakuutus ja sen korvausmäärät

2.1 Vuokraajan perusomavastuu on €350/vahinko ja Vakuutus ja sen korvausmäärät

Omavastuu vahingon sattuessa on €350/vahinko ja Mercedes-Benz CLK320 autossa €700/vahinko.
Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a) Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
b) Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
c) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta €30 / vuorokausi vakiokorvauksen tai sopimukseen
merkityn vuorokausimaksun, kuitenkin enintään seitsemältä vuorokaudelta.
Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Vuokraaja vapautuu kuitenkin vastuusta, jos hän saattaa
todennäköiseksi, ettei hän ole menetellyt huolimattomasti.
d) Vuokraajan ei tarvitse asettaa vuokraamolle vakuutta, mutta hän on velvollinen maksamaan korvauksen
€350/vahinko saakka (MB CLK320 €700/vahinko) mikäli tarvetta asialle ilmenee. Vuokraamo voi laskuttaa
näiden lisäksi kohtuulliset asian hoitamisesta aiheutuneet kulut.

Vakuutus ja sen korvausmäärät
Vakuutus on ns. kolmannen osapuolen vakuutus vuokra-autolle, joka korvaa vahingon sattuessa ulkopuolisille tahoille maksimissaan seuraavia korvausmääriä; laajennettu siviilioikeudellinen vastuu €50.000 saakka, oikeuskulut €600 saakka ja kuljettajan vakuutus (henkilökohtaiset tapaturmat) –> kuolema €30.000 (edunsaajana lailliset perilliset), pysyvä vamma €24.500 saakka ja lääkeapu enintään €30.500 (enintään 365 päivää). On tärkeää, että jokaisella matkustajalla on oma matkavakuutus voimassa koko matkan aikana.       

 

2.2 Vuokraajan vastuu vahingon sattuessa
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen
ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
2.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta vuokraamoa kohtaan, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
2.4 Muut maksuvelvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysäköintivirhemaksut mahdollisine siirtokuluineen sekä ylikuormamaksut sekä vuokraamolle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset
3. Vuokran maksu
a) Kun vuokraaja maksaa varausmaksun, ajoneuvo on varattu vuokraajalle. Mahdollisen peruutuksen sattuessa varausmaksua ei palauteta vuokraajalle. Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen esim. sairastapauksen varalta.
b) Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.
4. Vuokraamon velvollisuus
Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena auton varausvaiheessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä tehdyn varauksen mukaisesti, hän voi vaatia vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. Syntyneestä vahingosta ja kustannuksista on esitettävä asianmukaiset tositteet. Kolmannen osapuolen mahdollisesta vahingoista tai välillisistä vahingoista vuokraamo ei kuitenkaan vastaa.
5. Maksimimatka ja matkamittari
Autolla saa ajaa 700 km/viikossa. Mikäli vuokra-aika on pidempi kuin viikko niin kokonaismäärä lasketaan maksimissaan 700 km/viikko laskukaavalla. Ylimeneviltä kilometriltä veloitetaan 0,50 eur/km. Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on
vahingoittanut matkamittaria, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi tai lyhyempi matka.
6. Polttoaine ja auton hoito
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Auto palautetaan vuokraamolle aina täyteen tankattuna.
Autoon on merkitty polttoaineen laatu.
Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on myös vastuussa, mikäli huoltoaseman henkilökunta tai kuka tahansa vuokrauksen aikana tankkaa väärää polttoainetta autoon. Vuokraaja on velvollinen vuokra-aikana huolehtimaan auton normaaleista
tarkistuksista, kuten esim. lasinpesuaineen ja moottoriöljyn määrästä sekä renkaiden ilmanpaineista yms. auton normaaliin käyttöön vaikuttavista asioista. Mikäli vuokranantaja joutuu tankkaamaan autoa se voi veloittaa 20 euron tankkausmaksun sekä 3,00 euroa/litralta.
7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
a) Vuokraajan välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa
kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamo
ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen vuoksi on ryhdyttävä.

3
Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 150 euron arvosta, jos se matkan jatkamisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity
tosite suoritetusta maksusta. Dokumenteissa on mainittava vuokraamon tiedot kirjanpitoon kelpaavasti.
b) Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä, vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös eläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava poliisin antama raportti tapahtuneesta ja tehdystä ilmoituksesta.

8. Vuokraamon vastuu auton virheestä
Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Vuokraamolla on korjausta tai huoltoa varten oikeus toimittaa auto korjaamolle ja palauttaa auto vuokraajan käyttöön saman vuorokauden aikana ilman erillistä korvausta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia vuokrasopimuksen purkamista. Sopimusta ei voi kuitenkaan purkaa, jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta, enintään vuokrasopimuksen suuruisen summan. Kolmannelle osapuolelle aiheutunutta vahinkoa ei korvata.
9. Autonpalauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä
a) Auto on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon, erikseen sovittuun paikkaan tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.

b) Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista kustannuksista ja taloudellisista menetyksistä.

10. Sopimuksen purkautuminen
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen, vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.
11. Auton vieminen Espanjan rajojen ulkopuolelle
Auton vieminen Espanjan valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Vuokraamo ilmoittaa luvan myöntämisen yhteydessä maksettavista lisäkuluista/vakuutusmaksuista
vuokraajalle. Lisämaksut tulee suorittaa ennen auton viemistä Espanjan rajojen ulkopuolelle.
12. Sopimusta koskevat riidat
Jos erimielisyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraamon kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Tervetuloa Espanjaan!
Mukavaa ja turvallista lomaa.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi